Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i TACIS.

Informacje bieżące

Komunikaty
Projekt zakończony

Przydatne linki:

 

www.ug.gda.pl

www.ku.lt

europa.eu

www1.ukie.gov.pl

www.interreg3a.org

www.efs.gov.pl

 

 

 

 

Projekt "Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych" był realizowany ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Założenia projektu:

 

Ogólnym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu o charakterze dysleksji rozwojowej poprzez opracowanie efektywnego i ujednoliconego sposobu diagnozowania tych dzieci. Produktem realizacji projektu jest opracowany na podstawie badań dzieci w wieku szkolnym podręcznik diagnostyczny, zawierających ścisłe procedury badania i wskazówki diagnostyczne dla psychologów pracujących na rzecz dzieci i młodzieży zarówno w Polsce jak i na Litwie. Rezultatem działań prowadzonych w ramach projektu był także transfer wiedzy i doświadczenia obu partnerów z zakresu specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu, dokonany za pomocą konferencji naukowej oraz szkoleń.

Projekt był realizowany  na przygranicznych regionach Litwy i Polski (pow. Kłajpeda, woj. Pomorskie, woj. Podlaskie, woj. Warmińsko-Mazurskie).

Partnerami projektu był Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet w Kłajpedzie.

Grupą docelową projektu byli bezpośrednio specjaliści pracujący na rzecz dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu zarówno w Polsce jak i na Litwie, pośrednio zaś same dzieci.

Działania prowadzone w ramach projektu miały na celu wzmocnienie współpracy społeczności naukowej oraz utworzenie transgranicznej sieci transferu wiedzy pomiędzy partnerami. Równolegle działania prowadzone przez partnerów w ramach projektu przyczyniły się do lepszej integracji społecznej osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Wczesna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, prowadzona z wykorzystaniem procedur diagnostycznych opracowanych w ramach projektu, pozwoli na objęcie w przyszłości zdiagnozowanych dzieci programem terapii pedagogicznej i tym samym pozwoli na zwiększenie ich szans edukacyjnych a w dalszej konsekwencji także ich szans na rynku pracy.

 

 

W chwili gdy rozpoczynano projekt, zarówno w Polsce jak i na Litwie stosowane są nieefektywne metody

wykrywania u dzieci i młodzieży specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Analizując dane z poradni psychologiczno-pedagogicznych można zauważyć, iż w Polsce na terenach przygranicznych odsetek uczniów z diagnozą dysleksji rozwojowej oscyluje w granicach 5% (woj. warmińsko-mazurskie 4,6%, podlaskie 5,9%). Dla porównania w województwie mazowieckim odsetek ten jest trzykrotnie wyższy i wynosi 12,6%. Największą zaś wykrywalność specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu odnotowuje się w powiatach bogatych (np. Sopot) gdzie odsetek ten sięga 43% (dane z roku 2003). Wyniki te dowodzą, iż aktualnie stosowane procedury diagnostyczne są nieefektywne zaś otrzymywane wyniki często niemiarodajne. Dane z Pedagogiczno-Psychologicznego Centrum w Kłajpedzie wskazują, iż spośród 448 dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, 38 czyli ok. 8,5% ma dysleksję. Taki stan rzeczy można tłumaczyć faktem, iż obszar programowania jest obszarem peryferyjnym, dlatego też specjalistom z tych terenów trudno jest dotrzeć do stosownej wiedzy wyznaczającej standardy i procedury diagnostyczne. Ponadto analiza stosowanych w obu regionach metod diagnozy wykazała, iż polskim psychologom najbardziej brakuje metod badania funkcji werbalnych, w czym przodują partnerzy z Litwy, zaś litewskim psychologom brakuje metod badania funkcji percepcyjno-motorycznych, które z kolei stanowią domenę polskich diagnostów.

W tej sytuacji wypracowanie wspomnianych standardów i procedur możliwe jest jedynie w ramach partnerskiej współpracy i z wykorzystaniem transgranicznego transferu wiedzy i umiejętności pomiędzy partnerami projektu. Docelowo projekt adresowany jest do specjalistów zajmujących się diagnozą specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, pośrednio zaś do dzieci przejawiających te trudności.

Wyniki badań prowadzonych w ramach trzyletniego programu wskazują, iż w stosunku do 80-90% dzieci z dysleksją stwierdzoną w wieku 5-6 lat można przewidywać, że w przyszłości będą one nadal doświadczały trudności wynikających z posiadanych zaburzeń. Inne badania przeprowadzone w 1994 roku w Gdańsku wskazują, że u 91% dzieci posiadających rodziców z dysleksją rozwojową pojawiły się trudności dotyczące poprawnego pisania u 55% zaś odnotowano także trudności w czytaniu. Wszystkie te dane wskazują jak istotnym społecznie problemem są specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu o charakterze dysleksji rozwojowej. Wdrożenie programu pozwoli na wykrycie dzieci ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu oraz objęcie ich programem terapii pedagogicznej, co pozwoli na znaczne zmniejszenie ich trudności w dorosłym życiu.

 

 

Uniwersytet Gdański posiada 15 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Dysponuje specjalistyczną pracownią metod diagnostycznych. Opracował do tej pory 5 nowych metod oraz dokonał weryfikacji i unowocześnienia kolejnych 4 metod diagnozy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Sprawia to, że możemy wybrać najlepsze metody z zakresu diagnostyki dysleksji rozwojowej i włączyć je w opracowywane procedury diagnostyczne.

Wskazówki diagnostyczne dla psychologów pracujących z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu opublikujemy w postaci podręcznika diagnostycznego. Taki sposób realizacji tego celu wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez specjalistów (pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenów programowania, członków Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Litewskiego Towarzystwa Dysleksji). Pomysł ten został skonsultowany oraz pozytywnie zaopiniowany przez zespół specjalistów zrzeszający praktyków z zakresu psychometrii (1 osoba) i metodologii ( 2 osoby) oraz psychologii klinicznej dziecka (3 osoby). Zespół ten opracował zestaw standardów na podstawie, których powinien zostać opracowany podręcznik diagnostyczny. Opracowany zestaw standardów został przedstawiony grupie praktyków diagnostów, na co dzień pracujących z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu i otrzymał ich pozytywną rekomendację. Dlatego też przyjęliśmy taki sposób realizacji naszego celu. Opracowany w ramach programu podręcznik diagnostyczny, rozprowadzony wśród specjalistów pracujących na rzecz dzieci, spowoduje zwiększenie świadomości problemu wczesnej i efektywnej diagnozy i terapii oraz zobiektywizuje proces diagnozy.

Aby dokonać efektywnego transferu wiedzy i najlepszych praktyk zorganizowana została konferencja naukowa, na której przedstawiono produkt programu – podręcznik diagnostyczny oraz omówione zostały wyniki badań prowadzonych w ramach projektu. Konferencja naukowa jest najbardziej efektywnym sposobem przekazania zdobytej w ramach realizacji projektu wiedzy dużej liczbie odbiorców.

Zorganizowane w ramach przedsięwzięcia szkolenia wyposażyły uczestniczących w nich specjalistów w umiejętność efektywnego wykorzystania procedur diagnostycznych zawartych w opracowanym w ramach projektu podręczniku. W celu weryfikacji nabytej w ramach szkolenia wiedzy przeprowadzony został egzamin testowy. 

 

 

 
 
  © Copyright 2007 Projekt "Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych" . All Rights Reserved.